O mnie

Piotr Kamiński
Rocznik 1980
Miejsce zamieszkania: Wrocław
pkaminski@piotrkaminski.pl

Projekty komercyjne

Otwarcie nowego rynku dla firmy retail - Stworzenie rozwiązania umożliwiającego wejście na nowy rynek. Jako Lead Technical Architect byłem odpowiedzialny za projekt rozwiązania bazującego na wykorzystaniu istniejących systemów wspierających proces retail oraz adaptacji do wsparcia pracy w wielu strefach czasowych. Głównym wyzwaniem było wyważnie kosztu projektu z nałożonym terminem oraz minimalizacja ryzyk związanych z wejściem na nowy rynek. Główne aktywności: analiza wpływu, zaprojektowanie rozwiązania na przestrzeni czterech systemów, weryfikacja techniczna projektów na poziomie pojedyńczego systemu.

Otwarcie nowego depotu dla firmy retail - Otwarcie nowego depotu aby dostarczał towary do sklepów zlokalizowanych w Europie Zachodniej. Jak Lead Technical Architect byłem odpowiedzialny za projekt rozwiązania bazującego na wykorzystaniu istniejących systemów wspierających proces dostaw. Głównym wyzwaniem było ustabilizowanie ciągle zmieniających się wymagań w kontekście niezmiennego terminu dostawy rozwiązania. Główne aktywności: analiza wpływu, zaprojektowanie rozwiązania na przestrzeniu czterech systemów, weryfikacja techniczna projektów na poziomie pojedyńczego systemu.

System zarządzania urządzeniami telekomunikacyjnymi - Projekt polegał na tworzeniu architektury realizowanych systemów oraz zarządzaniu zespołem implementującym zaprojektowane rozwiązania. Rozwijany system zapewnia automatyczną oraz manualną rekonfigurację urządzeń telekomunikacyjnych odpowiedzialnych za dostarczanie usług do użytkownika końcowego. System jest częścią procesu zapewniającego dostarczanie usług przez największą firmę telekomunikacyjną w Polsce. Równolegle do projektu współtworzyłem również system wspomagający weryfikację jakości usług dla wskazanych łączy telekomunikacyjnych.

System uwierzytelniający - Celem projektu było stworzenie usługi uwierzytelniającej dla zastosowań korporacyjnych. Usługa korzysta w wielu repozytoriów użytkowników (np. kontroler domeny, system zawierające dodatkowe dane o użytkownikach) oraz łączy uprawnienia z poszczególnych repozytoriów w jedną całość. Usługa wspiera również technologię SSO. W czasie projektu odpowiedzialny byłem za całościowy projekt techniczny, implementację części funkcjonalności oraz specyfikację środowiska wykonania (uwzględniając wysoką dostępność usługi).

Realizacja zamówień komercyjnych - Projekt realizowany dla operatora telekomunikacyjnego w Europie Zachodniej. Celem projektu było stworzenie aplikacji umożliwiającej sprzedaż usług telekomunikacyjnych innym operatorom. Operatorzy odsprzedawali te usługi klientom końcowym pod własna marką. Stworzona aplikacja wykorzystuje istniejące usługi do realizacji zamówienia. Ważnym czynnikiem było wymaganie, aby rozwiązanie było "table driven". Kluczowe komponenty aplikacji muszą być konfigurowalne w czasie wykonania. Konsekwencją było takie zdefiniowanie interfejsów, aby przy zmianie katalogu produktu interfejs mógł być zmieniony automatycznie. Tłumaczenie zamówienia pomiędzy poszczególnymi postaciami odbywa się na podstawie dynamicznie zdefiniowanych reguł. W czasie realizacji skoncentrowany byłem na modułach związanych z integracją (definiowanie oraz implementacja interfejsów, współpraca z systemami zewnętrznymi) oraz stworzeniem mechanizmu tłumaczenia zamówień pomiędzy różnym reprezentacjami.

Bankowość Internetowa - Dostęp do konta bankowego z przy pomocy Internetu. Byłem członkiem zespołu tworzącego architekturę systemu. W późniejszej fazie tworzyłem elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo na poziomie aplikacyjnych. Odpowiedzialny byłem za ocenę istniejących na rynku rozwiązań (z technologicznego punktu widzenia), projekt oraz implementację usługi autentykacji klientów oraz autoryzacji transakcji, integrację usługi z urządzeniami zabezpieczającymi (token sprzętowy oraz programowy w telefonie GSM) oraz specyfikacja środowiska uruchomienia z uwzględnieniem High Availability.

Klastrowanie systemu przesyłu wiadomości - Celem projektu było stworzenie rozwiązania umożliwiającego klastrowanie usługi odpowiedzialnej za wymianę informacji z firma zewnętrzną. Zakres projektu obejmował połączenie rozwiązania ESB z Websphere MQ w środowisku klastrowym. Odpowiedzialny byłem za stworzenie architektury rozwiązania gwarantującego nieprzerwaną dostępność usługi, potwierdzenie wybranego rozwiązania przez Proof Of Concept oraz testy rozwiązania.

Doświadczenie zawodowe

piotrKaminski.pl - Właściciel od listopada 2014

Objectivity Bespoke Software Specialists - od października 2013 i trwa. Pełnię funkcję Chapter Leader Technical Architect. Główne odpowiedzialności: tworzenie wielosystemowych rozwiązań technicznych dla klienta z segmentu retail (6 systemów wytworzonych w różnych technologiach), analiza wpływu, synchronizacja projektów pomiędzy programami, weryfikacja techniczna projektów na poziomie pojedyńczego systemu, lider zespołu architektów.
Od listopada 2014 zatrudniony na kontrakcie.

ITOP Operations - od stycznia 2010 do września 2013 pracowałem jako Technical Architect. Do moich obowiązków należało zarządzanie zespołem, analiza wymagań, tworzenie projektów technicznych oraz development. ITOP Operation zostało wchłonięte przez w 2012 przez Objectivity Bespoke Software Specialists

Atos Origin - Od końca września 2009 do grudnia 2010 pracowałem jako Architekt. Do moich obowiązków należało zarządzanie zespołem, współpraca z klientem w celu uściślenia wymagań oraz zarządzanie projektami w zakresie dostarczana oprogramowania (delivery manager).

Capgemini - od kwietnia 2008 do września 2009 pracowałem jako konsultant w dziale Technology Services. W tym czasie realizowałem projekty na terenie Holandii. Współpracując z firmą Cordys Software zajmowałem się integracją systemów IT oraz modelowaniem procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii Cordys opartej o SOA.

Euro Bank - od listopada 2003 do marca 2008 roku byłem projektantem programistą w dziale Research & Development. Odpowiedzialny byłem za bezpieczeństwo systemów informatycznych (uwierzytelnienie i autoryzacja), integrację z systemami zewnętrznymi oraz współtworzyłem architekturę rozwijanych systemów.

Podsumowanie ciekawszych umiejętności

Architektura rozwiązań (solution architecture)
 • Identyfikacja procesów biznesowych.
 • Analiza wpływu.
 • Tworzenie rozwiązań wielosystemowych.
 • weryfikacja techniczna projektów na poziomie pojedyńczego systemu.
Tworzenie architektury systemów
 • Tworzenie architektury systemów, wliczając konceptSOA.
 • Znajomość UML, RUP; Narzędzia: Enterprise Architect.
Integracja systemów informatycznych
 • Modelowanie procesów biznesowych (BPM).
 • Integracja z wykorzystaniem technologii Cordys opartej o SOA.
 • Implementacja dostępu do WebSphere MQ w oparciu o JMS.
 • Wykorzystanie technologii XML (XMLSchema, XSLT, serializacja i deserializacjia obiektów z/do XML).
 • Budowanie parserów przetwarzających komunikaty tekstowe.
Tworzenie rozwiązań systemowych
 • Mechanizmy zarządzania zadaniami systemowymi i biznesowymi.
 • Synchronizacja danych ze źródłami zewnętrznymi.
Tworzenie i utrzymanie systemu uwierzytelniającego
 • Budowa serwisu autoryzacji dla systemów informatycznych (z wykorzystaniem SSO).
 • Autoryzacja w oparciu o wiele systemów autoryzacyjnych (LDAP, systemy dostawców zewnętrznych).
Zaawansowana znajomość języka Java, J2EE, Spring.

Wykształcenie i certyfikaty

W 2010 roku uzyskałem certyfikact Sun Certified Enterprise Architect for JEE 5 (SCEA).

W 2004 ukończyłem Wydział Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej na specjalności Inżynieria oprogramowania. W czasie nauki realizowałem następujące profile kształcenia: Technologie internetowe, Bazy danych oraz Grafika komputerowa.

Języki obce

Językiem angielskim posługuję się na poziomie "zaaawansowany", znam podstawy języka niemieckiego.

Wersja polska  English version

Zobacz mój profil na LinkedIn


Copyright © 2007-2014 by Piotr Kamiński